OBCHODNÍ PODMÍNKY

Platné od 1.8.2020

Úvodní obecná ustanovení

 • Níže uvedené obchodní podmínky společnosti Lissport s.r.o. se sídlem Nový Svět 350, Harrachov v Krkonoších, IČ: 27461050 (dále jen „prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a jinou fyzickou nebo právnickou osobou, která má platné živnostenské oprávnění (dále jen „kupující“).
 • Odesláním objednávky kupující akceptuje obchodní podmínky pro dodávky zboží vyhlášené prodávajícím.
 • Ustanovení lišící se od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odlišná ustanovení v kupní smlouvě mají v tomto případě přednost před ustanoveními obecných obchodních podmínek.
 • Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá za dobu předchozího znění obchodních podmínek.

Kupní smlouva:

 • Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. K uzavření kupní smlouvy se nevyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím, kupní smlouva pak vzniká samotným dodáním zboží. Prodávající si může v jednotlivém zejména cenově náročnějším případě vyhradit vznik smlouvy potvrzením objednávky.
 • Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím je současně daňovým dokladem. 
 • Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:
 1. zboží se vyprodá v době mezi aktualizacemi skladových zásob
 2. dojde k výrazné změně cen u dodavatele zboží a kupující změnu ceny neakceptuje
 3. dojde k zjevné chybě v ceně zboží
 4. dojde ze strany kupujícího k chybně nebo nepravdivě vyplněným kontaktním údajům

Ceny:

 • Nabídkové ceny uvedené na https://b2b.lissport.cz/ jsou platné v okamžiku objednání. Ceny uvedené v tištěném ceníku jsou platné do vydání nového ceníku. Prodávající si vyhrazuje právo dodatečné změny cen v případě změny peněžních kurzů, výrazném nárůstu inflace nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek u výrobců a ostatních dodavatelů zboží.
  Stejně tak jsou vyhrazeny chyby tiskové.
 • Registrovaným plátcům DPH v zemích Evropské unie mimo Českou republiku bude vystaven daňový doklad bez vyčíslení DPH.
 • Kupní cena je považována za zaplacenou teprve připsáním celé kupní ceny na bankovní účet prodávajícího nebo uhrazením v hotovosti v pokladně prodávajícího.
 • V případě nedodržení jakékoliv platební lhůty je kupující povinen zaplatit prodávajícímu poplatky z prodlení z hodnoty včas nezaplacené částky ve výši 0,02 % za každý den prodlení. Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo ke zboží až do úplného zaplacení kupní ceny zboží.

Slevy:

 • Při platbě v hotovosti (dobírkou) nebo předem na bankovní účet poskytujeme slevu ve výši 2 %.
 • Při platbě převodním příkazem při splatnosti 3 kalendářních dnů (částka je na bankovní účet prodávajícího připsána do tří kalendářních dnů) poskytujeme slevu ve výši 2 %.
 • Při závazné předobjednávce daných skupin zboží je možné dohodnout individuální slevu.
 • Prodávající si vyhrazuje právo měnit slevy u jednotlivých položek nebo je z nich zcela vyřadit.
 • Nárok na poskytnutí slev má pouze kupující, který nemá u prodávajícího v průběhu kalendářního roku závazky po datu splatnosti.

 Platba:

 • Platbu je možné provést hotově, dobírkou smluvnímu dopravci nebo bankovním převodem na bankovní účet prodávajícího uvedený na daňovém dokladu.
 • Při platbě bankovním převodem je standardní splatnost 14 dnů.
 • Platba bankovním převodem se splatností 3 dny, neslouží pro odložení platby, ale pro provedení bezhotovostní platby s možností uplatnění 2% slevy jako u platby hotově.
 • Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout kupujícímu platbu bankovním převodem.

Obchodní vztah mezi Lissport s.r.o.(prodávajícím) a kupujícím se řídí podle paragrafů obchodního zákoníku, zákon č. 90/2012 Sb.

Přepravné a balné:

Na území České republiky

 • Při jednorázové objednávce je účtováno přepravné a balné 
  za 1ks běžného balíku do 30 kg Česká pošta                                    109,- Kč bez DPH
  za 1ks běžného balíku do 30 kg DPD                                              125,- Kč bez DPH
 • Cena za dobírku                                                                            20,- Kč bez DPH

 • Při jednorázovém nákupu nad 5 500,- Kč bez DPH je přepravné a balné za 1ks balíku zdarma.
 • Rozhodující je přitom fakturovaná částka objednávky po započtení všech slev poskytnutých prodávajícím (viz bod Slevy).
 • V případě nutnosti rozdělení zásilky do více balíků se účtuje přepravné ve stejné výši za každý balík podle volby přepravce, ale slevou 40 % na všechny balíky.
 • Dobírku je možné přepravci uhradit v hotovosti nebo kartou.

Pro všechny zásilky

 • Nárok na přepravné zdarma má kupující pouze v případě, že nemá u prodávajícího závazky po datu splatnosti.
 • Odběratelům s individuálními slevami se přepravné účtuje vždy.

Pro předání balíku přepravní společnosti Česká pošta týž den je nutné odeslat objednávku do 10 hodin.

Pro předání balíku přepravní společnosti DPD týž den je nutné odeslat objednávku do 12 hodin.

V případě, že je zásilka doručena poškozená, je zapotřebí o poškození neprodleně uvědomit prodávajícího, který poté přepravní společnosti poškození zásilky nahlásí do 3 pracovních dnů od doručení zásilky, aby mohlo být zahájeno reklamační řízení. Poškozenou zásilku je možno nepřevzít nebo s dopravcem provést zápis o poškozeném balíku, případně obsah balíku před dopravcem zkontrolovat.

Data:

 • Prodávající si vyhrazuje právo kupujícímu zamezit přístup do B2B systému na https://b2b.lissport.cz/
 • Kupujícímu, který využívá XML feed k provozování vlastního e-shopu a záměrně a opakovaně podhodnocuje cenu zboží bude přístup zrušen.

 

 • Reklamace:
 • Prodávající poskytne záruku na jakost zboží dle podmínek výrobce zboží. Prodávající se řídí reklamačními řády jednotlivých výrobců.
 • Reklamace a jejich vyřizování se řídí obchodním zákoníkem č. 90/2012 Sb.

Ochrana osobních údajů:

 • Prodávající neshromažďuje žádná osobní data, která by mohla identifikovat specifickou osobu, kromě případů, kdy osoba sama poskytne prodávajícímu tato data dobrovolně. Takováto data mohou být získána v případě, kdy se osoba dobrovolně zaregistruje za účelem využívání služeb serveru prodávajícího. Jakékoliv osobní informace identifikující konkrétní osobu nebudou předány ani prodány třetí straně, kromě případů, kdy na to kupující bude upozorněn a dá svůj souhlas.
 • Nezbytně nutná osobní data pro doručení zásilky dopravcem uvedená na objednávce budou předána dopravci.

Právní informace:

 • Prodávající je provozovatel stránek https://b2b.lissport.cz/
 • Veškerý text a data zveřejněná na webových stránkách https://b2b.lissport.cz/ mají pouze informativní charakter a mohou obsahovat chyby či nepřesnosti. Provozovatel stránek https://b2b.lissport.cz/si vyhrazuje právo na změny a úpravy bez předchozího upozornění a nenese odpovědnost za věcné a technické nepřesnosti či chyby. Informace poskytnuté touto webovou prezentací byly připraveny provozovatelem na základě veřejně přístupných informací a dat vyvinutých v rámci obchodní činnosti provozovatele a jiných zdrojů, u kterých je důvodný předpoklad jejich důvěryhodnosti. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí k zajištění přesnosti materiálů a přiměřenosti prezentovaných informací.
 • Provozovatel stránek https://b2b.lissport.cz/nenese vůči třetím osobám odpovědnost za přímé i nepřímé následky škod vzniklé použitím informací získaných prostřednictvím https://b2b.lissport.cz/ . Provozovatel B2B stránek rovněž neposkytuje (přes veškerou vynakládanou péči) jakoukoli záruku, že B2B stránky jsou bez virů a jiných škodlivých komponentů.

V Harrachově dne  11.08.2020